ข่าวเด่น

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
กิจกรรมล่าสุด
27/04/2023

กิจกรรมการขับเคลื่อน นโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมภายในองค์กร ประจำปี พ.ศ.2566

โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๖ มาตรา ๗๖ วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕ ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพื่อเป็นการขับเคลื่อนจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นจึงได้จัด กิจกรรม

ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ตามประมวลจริยธรรม ข้อที่ ๔ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่โดยยืดถือประโยซน์ของราชการ ประชาชนหรือประเทศชาติเป็นหลักละเว้นการเรียกรับหรือดำเนินการใดที่ประสงค์จะให้ตนเองได้รับประโยซน์ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน การทุจริตด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ตามนโยบาย No Gift Policy ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี นำโดย นายบุญทา จันทรา นายก อบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติตนตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้ง เป็นการรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน และให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ถือปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

1) คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

2) คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นงดให้ของขวัญ  และของกำนัลทุกชนิด แก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

3) คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย

4) การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียงใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการ ลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ

27/04/2023

กิจกรรมมอบหมายนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้จัด กิจกรรมมอบหมายนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2566 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน การทุจริตด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ตามนโยบาย No Gift Policy ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี นำโดย นายบุญทา จันทรา นายก อบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติตนตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้ง เป็นการรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน และให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ถือปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

1) คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
2) คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นงดให้ของขวัญ  และของกำนัลทุกชนิด แก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
3) คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย
4) การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียงใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการ ลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ

29/03/2023

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8

อบต.ม่อนปิ่น ร่วมกับ อำเภอฝาง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตำบลม่อนปิ่น เนื่องในวาระทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ ๓๖ พรรษา ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ เรื่อง "หมู่บ้านยั่งยืน" (Sustainable Village) ของพระองค์ มาดำเนินการขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งชับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) คณะกรรมการกลางของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) / คณะกรรมการชุมชน เป็นกลไก หลักในการขับเคลื่อนร่วมกับ ๗ ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อสารมวลชน และภาคประชาชน บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้ "หมู่บ้านยั่งยืน" (Sustainable Village) เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยอำเภอฝางได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายในการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน โดยใช้ข้อมูล กชช.๒ค. ของกรมการพัฒนาชุมชนตำบลม่อนปิ่น ได้แก่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีเจ้าคณะตำบลม่อนปิ่น ปลัดอำเภอประจำตำบลม่อนปิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผบ.ร้อย. ม.๔ บก.ควบคุมผาดำ ฉก.ไซยานุภาพ ชพส.๓๒๐๕ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่อนปั่น ผอ.รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ผอ.รพ.สต.บ้านม่วงชุม ครู กศน.ประจำตำบลม่อนปิ่น เกษตรประจำตำบลม่อนปิ่น ปศุสัตว์อำเภอฝาง ประมงอำเภอฝาง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลม่อนปิ่น ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) ตำบลม่อนปิ่กำนันตำบลม่อนปิ่น ผู้ใหญ่บ้านตำบลม่อนปิ่น พัฒนากรประจำตำบลม่อนปิ่น หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ฯ ในวันที่ ๒๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

29/03/2023

กิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายบุญทา จันทรา นายก อบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตร แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลม่อนปิ่น เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 2566 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่สมาชิก อปพร. เพื่อเชิดชูเกียรติ คุณงามความดี ของ อปพร. เพื่อตอบแทนในความเสียสละ อุทิศตนเพื่อส่วนรวมของสมาชิกอปพร. เพื่อให้สมาชิก อปพร. ได้ร่วมทำกิจกรรมอันเป็นประโยซน์ต่อสาธารณะ และร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ณาปนสถาน บ้านม่อนปิ่น

ประกาศ อบต.ม่อนปิ่น
ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อของ อบต.ม่อนปิ่น ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566

ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อของ อบต.ม่อนปิ่น

ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ประจำปี 2566

ที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/v3txfd

อ่านต่อ
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านต่อ
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกทำงานช่วงปิดภาคเรียน โครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกทำงานช่วงปิดภาคเรียน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ตามโครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยได้ทำการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๙๓๐ น - ๑๒๐๐ น เสร็จสิ้นแล้ว นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกทำงานช่วงปิดภาคเรียน ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นมาปฏิบัติงานตามตารางในเอกสารแนบท้าย

อ่านต่อ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนและนักศึกษา ประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลม่อนปิ่น
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
********** ****************
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลม่อนปิ่น ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อทํางาน ในช่วงปิดภาคเรียน ตามโครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนและนักศึกษา ประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๖ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๙ - ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นแล้วนั้น โดยมี นักเรียน นักศึกษา มาสมัครสอบคัดเลือกทั้งสิ้น จํานวน ๒๗ ราย
ต่อไปนี้
องค์การบริหารส่วนตําบลม่อนปิ่น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ดังมีรายชื่อดังนี้ และให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลม่อนปิ่น โดยให้แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

อ่านต่อ
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทํางานในช่วงปิดภาคเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลม่อนปิ่น
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทํางานในช่วงปิดภาคเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
???????? ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตําบลม่อนปิ่น ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลม่อนปิ่น หรือทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๓๘๘ ๖๓๖๖ ต่อ ๑๕

อ่านต่อ
ดูเพิ่มเติม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายป่าช้าบ้านม่วงชุม (บ้านหนองเต่า) หมู่ ๑๐ บ้านม่วงชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายป่าช้าบ้านม่วงชุม (บ้านหนองเต่า) หมู่ ๑๐ บ้านม่วงชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ บ้านป่าฮื้น ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ บ้านป่าฮื้น ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ช่อง หมู่ที่ ๗ บ้านสวนชา(ห้วยจะนุ) ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเขียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ช่อง หมู่ที่ ๗ บ้านสวนชา(ห้วยจะนุ) ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเขียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ช่อง และงานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านสวนชา(ห้วยจะนุ) ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ช่อง และงานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านสวนชา(ห้วยจะนุ) ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝ่าปิด พร้อมก่อสร้างบ่อพัก จำนวน ๑ บ่อ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไผ่(ห้วยนกกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝ่าปิด พร้อมก่อสร้างบ่อพัก จำนวน ๑ บ่อ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไผ่(ห้วยนกกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
ดูเพิ่มเติม
ข่าวโอนย้ายข้าราชการ
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) สายงานผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) สายงานผู้บริหาร
อ่านต่อ
ดูเพิ่มเติม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP

+ ดูทั้งหมด

+ ดูทั้งหมด

+ ดูทั้งหมด

+ ดูทั้งหมด

+ ดูทั้งหมด

+ ดูทั้งหมด

+ ดูทั้งหมด

+ ดูทั้งหมด

+ ดูทั้งหมด
สาระน่ารู้
ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบการดำเนินมาตรการ/โครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจภายใต้
สังกัดกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียม จำนวน 5 มาตรการ ได้แก่
1.1 มาตรการ “ช้อปดีมีคืน ปี 2566” มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาการบริโภคในประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี รวมถึงส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นและการอ่าน อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
เข้าสู่ระบบภาษีและการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการเท่าที่ได้จ่าย
เป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการสำหรับการซื้อสินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจักรให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงค่าซื้อหนังสือและค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และค่าซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาท โดยแบ่งเป็น
(1) ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนไม่เกิน 30,000 บาท จะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบกระดาษหรือใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
(e-Tax Invoice & e-Receipt) ของกรมสรรพากร และ
(2) ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนไม่เกิน 10,000 บาท จากส่วนที่เกิน (1) จะต้องมีใบกำกับภาษี
เต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากรเท่านั้น
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าสินค้าและบริการบางชนิด ได้แก่ ค่าซื้อสุรา เบียร์ และไวน์ ค่าซื้อยาสูบ ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ ค่าซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ค่าบริการจัดนำเที่ยว ค่าที่พักในโรงแรม ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และค่าบริการสำหรับบริการ
ที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาว (ซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2566 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 แม้จะจ่ายค่าบริการในช่วงระยะเวลามาตรการ) และค่าเบี้ยประกันวินาศภัย โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด
1.2 มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566 (มาตรการลดภาษีที่ดินฯ) มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภาษีที่ดินฯ) ให้แก่ผู้เสียภาษี เนื่องจาก 1) สนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2) สิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีให้แก่เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม และการบรรเทาภาษีกรณีผู้เสียภาษีที่ดินฯ ที่มีภาระภาษีที่ดินฯ มากกว่าภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ ในปี 2562 ในช่วง 3 ปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ (2563-2565) และ 3) มีการเพิ่มขึ้นของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ในปี 2566 ซึ่งใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีที่ดินฯ โดยมาตรการดังกล่าวจะให้ลดภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ ของปีภาษี พ.ศ. 2566 ยกตัวอย่างเช่น กรณีมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 1 ล้านบาท ใช้ประกอบกิจการ เช่น ร้านขายของชำ ร้านตัดผม ร้านขายอาหารตามสั่ง โรงงาน อาคารสำนักงาน เป็นต้น ปกติจะมีภาระภาษี 3,000 บาท แต่จะได้รับการลดภาษีจากมาตรการลดภาษีที่ดินฯ 450 บาท คงเหลือภาษีที่ต้องชำระ 2,550 บาท และตัวอย่างกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับลดภาษีในอัตราร้อยละ 50 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้อยู่แล้ว เช่น โรงผลิตไฟฟ้า เขื่อน เป็นต้น จะได้รับการลดภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้หลังจากได้รับการลดภาษีร้อยละ 50 แล้ว อย่างไรก็ดี ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับการลดภาษี
ร้อยละ 90 แล้ว เช่น สวนสัตว์ สวนสนุก สถานที่เล่นกีฬา เป็นต้น จะไม่ได้รับการลดภาษีตามมาตรการลดภาษีที่ดินฯ เพิ่มเติมอีก
1.3 มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี 2566 (มาตรการลดค่าธรรมเนียมฯ) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและลดภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
ส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ รวมถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ และสนับสนุนการฟื้นตัว
ทางเศรษฐกิจหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมาตรการดังกล่าวจะให้ลดค่าจดทะเบียน
การโอนอสังหาริมทรัพย์จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 1 และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิม
ร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 (เฉพาะการโอนและจดจำนองในคราวเดียวกัน) สำหรับการซื้อขายที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ และห้องชุด (ทั้งบ้านมือ 1 และมือ 2) เฉพาะที่มีราคาซื้อขาย
และราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อสัญญา โดยไม่รวมถึง
กรณีการขายเฉพาะส่วน ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
1.4 มาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานภายในประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและบริการให้มี
การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล และบรรเทาผลกระทบการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสายการบินภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยลดอัตราภาษีตามปริมาณ
ของน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ใช้บินในประเทศ จากลิตรละ 4.726 บาท เหลือลิตรละ 0.20 บาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
1.5 มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดภาระของผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ให้สามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยให้สิทธิยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 สำหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อเนื่อง ณ สถานประกอบการเดิม ประเภทใบอนุญาตเดิม ที่ยื่นคำขอระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
2. มาตรการ/โครงการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้จัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ปี 2566 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อเสริมสภาพคล่อง ลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และเสริมสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ประกอบด้วย มาตรการคืนเงินหรือลดอัตราดอกเบี้ย สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ รางวัลพิเศษของสลากออมสิน การลดค่างวดการผ่อนชำระ และการยกเว้นค่าดำเนินการค้ำประกันสินเชื่อ รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ (เอกสารแนบ) ได้แก่
ธนาคารออมสิน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
2.1 โครงการวินัยดี มีเงิน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับลูกค้าที่มีวินัยทางการเงิน สำหรับลูกค้าวงเงินกู้
ไม่เกิน 200,000 บาท มีประวัติการชำระหนี้ดี ไม่น้อยกว่า 3 ปี จะได้รับเงินรายละ 500 บาท ซึ่งสามารถกดรับสิทธิผ่าน MyMo ได้ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2565
2.2 โครงการสลากออมสิน ดิจิทัล 2 ปี ฉลองปีใหม่ 2566 เพื่อส่งเสริมการออมผ่านสลากออมสินพิเศษดิจิทัล สำหรับผู้ฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปี ทั้งใบสลากและดิจิทัล ในระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยเพิ่มรางวัลพิเศษรางวัลละ 1 ล้านบาท จำนวน 12 รางวัล สำหรับงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2565 และอีก 12 รางวัล สำหรับงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 4 โครงการ ได้แก่
2.3 โครงการชำระดีมีคืน ปีบัญชี 2565 สำหรับลูกค้าเกษตรกรที่เป็นหนี้ปกติ ณ ปีบัญชี 2565 จำนวน
3 ล้านราย โดยเมื่อชำระดอกเบี้ยตามสัญญาที่มีสิทธิ์จะได้รับการคืนดอกเบี้ยเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ธ.ก.ส. กำหนด ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 หรือเมื่อครบกำหนดวงเงินที่ ธ.ก.ส. กำหนด
2.4 โครงการลดดอกเบี้ยแก้หนี้ภาคครัวเรือน ปีบัญชี 2565 สำหรับลูกค้าสินเชื่อที่มีสถานะเป็นหนี้ NPL หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ทั้งนี้ การลดอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ธ.ก.ส. กำหนด ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
2.5 มาตรการเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูลูกค้า ปีบัญชี 2565 โดยลูกค้าเกษตรกรที่เป็นหนี้ปกติ
ณ ปีบัญชี 2565 สามารถขอยื่นกู้สินเชื่อเพิ่มเติมได้
2.6 มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ (สินเชื่อเพื่อการปรับตัว) ปีบัญชี 2565
โดยลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่สามารถยื่นขอสินเชื่อ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งนี้ ต้องยื่นขอภายในวันที่ 9 เมษายน 2566
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จำนวน 1 โครงการ คือ
2.7 โครงการของขวัญปีใหม่ 2566 เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินสำหรับลูกค้า ธอส. เพื่อส่งเสริม
การมีวินัยทางการเงินในการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย เติมกำลังซื้อเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียน
ในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศช่วงเทศกาลปีใหม่ และประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าดาวน์โหลดและใช้งาน Application “GHB ALL” หรือ “GHB ALL GEN” สำหรับการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ โดยได้รับเงินรายละ 1,000 บาท ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) จำนวน 3 มาตรการ/โครงการ ได้แก่
2.8 ผ่อนดี มีคืน เพื่อช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยของ ธพว. ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500,000 บาท
และมีประวัติการชำระดี โดยได้รับบัตรกำนัล ฟรีมูลค่าสุงสุด 300 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
2.9 มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน สำหรับผู้ประกอบการ SMEs
ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยได้รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 5,000 บาท เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อ ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
2.10 ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบ SMEs โดยลูกค้าสามารถซื้อสินค้าราคาพิเศษ
จาก SME D Market (ส่วนลดสูงสุดร้อยละ 20 มากกว่า 300 รายการสินค้า) ภายในเดือนธันวาคม 2565
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย จำนวน 2 มาตรการ
2.11 มาตรการจ่าย All in 1 โดยลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ที่เข้าร่วม 1 ใน 3 มาตรการ ดังนี้ 1) มาตรการสินเชื่อ EXIM Personal Biz 2) มาตรการสินเชื่อเพื่อผู้ส่งออกป้ายแดง และ 3) มาตรการสินเชื่อ EXIM Shield Financing จะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 6.60 ต่อปีระยะเวลา 6 เดือน
2.12 มาตรการรับเงินคืน ร้อยละ 2 ของดอกเบี้ยจ่ายสะสม โดยลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนของ EXIM BANK จะได้รับเงินคืนร้อยละ 2 ของดอกเบี้ยจ่ายสะสม เป็นระยะเวลา 2 เดือน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) จำนวน 1 โครงการ คือ
2.13 สินเชื่อไอแบงค์ยืนหนึ่ง ประกอบด้วย 1) สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 2) โครงการสินเชื่อ Top Up และ 3) โครงการสินเชื่อบ้านแลกเงิน โดยลูกค้าทั่วไปที่เข้าร่วม 1 ใน 3 โครงการนี้ จะได้รับอัตรากำไรพิเศษ ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จำนวน 2 มาตรการ ได้แก่
2.14 มาตรการยกเว้นค่าดำเนินการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs โดยผู้ประกอบการ SMEs ที่ส่งคำขอให้ บสย. ค้ำประกันภายใต้โครงการดังนี้ 1) Bilateral Phase 7 (BI7) 2) Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ระยะพิเศษ Soft Loan Extra และ 3) Thai Credit Guarantee Corporation Risk Based Pricing (TCG RBP) จะได้รับการยกเว้นค่าดำเนินการค้ำประกันสินเชื่อ ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่
1 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
2.15. มาตรการสำหรับลูกหนี้ บสย. สำหรับลูกหนี้ที่ประนอมหนี้กับ บสย. แล้ว และค้างชำระไม่เกิน
 3 งวด จะได้รับการลดค่างวด ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2566
3. มาตรการ/โครงการอื่น จำนวน 7 มาตรการ/โครงการ (เอกสารแนบ) ได้แก่
3.1 โครงการเที่ยวปีใหม่สุขใจไปกับพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน
กรมธนารักษ์เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ พิพิธบางลำพู
พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา และพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น
โดยไม่เก็บค่าเข้าชม ระหว่างวันที่ 3 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566
3.2 โครงการสนับสนุนตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนลดภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อความสุขที่มั่นคงของทุกภาคส่วน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ดำเนินโครงการสนับสนุนตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต อย่างยั่งยืน รวมทั้งลดภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงโครงการที่จะช่วยลดภาระต้นทุน ที่เกินความจำเป็นให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจในสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น และเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนี้
(1) การยกเว้นค่าธรรมเนียมเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน
(SRI Fund) โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม 100,000 บาทต่อกองทุนรวม และยกเว้นค่าธรรมเนียม
การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อกองทุนรวม โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566
(2) การยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่แจ้งยุติการประกอบธุรกิจ 50,000 บาทต่อราย โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566
(3) การยกเว้นค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการออกตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน โดยจะขยายเวลาเพิ่มเติม 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568
(4) การยกเว้นค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ทวนสอบ/ผู้ให้การรับรองข้อมูล
ก๊าซเรือนกระจก ตามที่ชำระจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง มีผลจนถึงสิ้นปี 2566 และ
อยู่ระหว่างเตรียมขยายระยะเวลาต่อไปอีก 3 ปี
3.3 โครงการส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี
และมีภูมิคุ้มกัน ไม่ถูกหลอกลวง
สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความสำคัญและมีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี และมีภูมิคุ้มกัน ไม่ถูกหลอกลวง ในยุคที่การหลอกลวงมีมากขึ้นและมีรูปแบบที่หลากหลาย ดังนี้
(1) สำนักงาน ก.ล.ต. เดินสายติดอาวุธคนไทย ระวังภัยกลโกง โดยจัดให้ปี 2566 เป็นปีแห่งการรณรงค์ให้ความรู้ผู้ลงทุนในการระวังภัยกลโกงการลงทุน เผยแพร่ความรู้ให้กระจายเข้าถึงประชาชนทั่วทุกภูมิภาค
โดยเริ่มจากการจัดทำศูนย์รวมความรู้ภัยกลโกงการลงทุนบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใต้ชื่อโครงการ
“SCAM CENTER รู้ทันภัยกลโกง” (จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป)
(2) โครงการหลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ e-learning “ก.ล.ต. Crypto Academy” (www.seccryptoacademy.com) เพื่อเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึง
ความเสี่ยงและข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
(3) โครงการเครื่องมือเปรียบเทียบกองทุนรวม “SEC Fund Check” เพื่อให้ประชาชนมีเครื่องมือ
ที่สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมได้อย่างครบถ้วนเป็นกลางพร้อมคุณสมบัติที่ง่ายต่อการใช้งาน สามารถเปรียบเทียบกองทุนในหลายมิติ โดยจะเริ่มให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2565
(4) โครงการ “แนวทางวางแผนการเงินและการจัดการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังเกษียณ”
โดยจะจัดทำเป็นการเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับแนวทางวางแผนการเงินและการจัดการเงินทุนสำรอง
เลี้ยงชีพหลังเกษียณ รวมถึงเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้อง โดยมีระยะเวลาดำเนินการช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน
ถึงช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคม 2565
3.4 โครงการกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) สำหรับเทศกาลปีใหม่ 2566
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) สำหรับเทศกาลปีใหม่ 2566 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะ
ผู้มีรายได้น้อย ด้วยเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัย ในการเดินทางท่องเที่ยวหรือ
กลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสำคัญที่มีวันหยุดต่อเนื่อง เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น จึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ให้การคุ้มครองในระยะเวลาสั้น 30 วัน ด้วยเบี้ยประกันภัย 10 บาท
3.5 มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้จัดเตรียมมาตรการของขวัญปีใหม่ปี 2566 ให้กับผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้
(1) ขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนหนี้ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2566 รวมระยะเวลา 6 เดือน ดังนี้ (1) ลดเงินเพิ่มร้อยละ 100 กรณีผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว (2) ลดเงินเพิ่มร้อยละ 80 กรณีผู้กู้ยืมเงินกลุ่มก่อนฟ้องคดีมาชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ
(ไม่ค้างชำระ) (3) ลดหย่อนเงินต้น ร้อยละ 5 กรณีชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุนและมิได้เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้หรือเคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ (4) ลดอัตราดอกเบี้ย จากเดิม
ร้อยละ 1 ต่อปี เป็นร้อยละ 0.01 ต่อปี ให้กับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุนและมิได้เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้หรือเคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ และ (5) ลดเบี้ยปรับเหลือร้อยละ 0.5 ต่อปี กรณีผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและ
ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
(2) ชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันที่ผิดนัดชำระหนี้ ประจำปี 2563
ปี 2564 และปี 2565 จากเดิมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เว้นแต่คดีที่จะขาดอายุความ
(3) ชะลอการบังคับคดีสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาไปจนถึงวันที่
31 ธันวาคม 2566 เว้นแต่คดีที่ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการบังคับคดี
(4) งดการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้กู้ยืมเงิน และผู้ค้ำประกันที่กองทุนได้ยึดทรัพย์ไว้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันจะต้องร่วมกับกองทุนของดการขายทอดตลาดต่อกรมบังคับคดี
(5) มาตรการลดอัตราดอกเบี้ยให้ผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุนกลุ่มก่อนฟ้องคดี
ที่มีสถานะปัจจุบันไม่เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ โดยลดอัตราดอกเบี้ยจากเดิมร้อยละ 1 ต่อปี เป็นร้อยละ 0.5 ต่อปี เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
3.6 มาตรการของขวัญปีใหม่ปี 2566 ให้กับลูกค้ารายย่อยที่ไม่มีหลักประกัน/ผู้ค้ำประกัน
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.) จัดทำมาตรการของขวัญ
ปีใหม่ปี 2566 ให้กับลูกค้ารายย่อยที่ไม่มีหลักประกัน/ผู้ค้ำประกัน เพื่อช่วยเหลือลูกค้าและผู้ค้ำประกันให้ปลดหนี้ได้ ดังนี้ (1) ลดเบี้ยปรับ ร้อยละ 100 ชำระเพียงเงินต้น กรณีปิดบัญชี (2) ลดเบี้ยปรับ ร้อยละ 100 ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 3 เดือน กรณีผ่อนชำระไม่เกิน 6 เดือน (3) พิจารณาผ่อนปรนตามความสามารถของลูกค้า/ผู้ค้ำประกัน กรณีผ่อนชำระเกิน 6 เดือน
3.7 โครงการ “ชม ชิม ช็อป ยาสูบเชียงราย”
การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) จัดทำโครงการ “ชม ชิม ช็อป ยาสูบเชียงราย” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนชาวเชียงรายได้มีพื้นที่ค้าขายสินค้า/พืชผลทางการเกษตร และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2566 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อ 1.1 ติดต่อ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3525 3509 3529 หรือกรมสรรพากร โทร. 1161
ข้อ 1.2 - 1.3 ติดต่อ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร 02 273 9020 ต่อ 3521 3508 3548 3526
ข้อ 1.4 - 1.5 ติดต่อ กรมสรรพสามิต โทร. 1713
ข้อ 2 ติดต่อ ธนาคารออมสิน โทร. 02 299 8000 หรือ 1115 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 02 555 0555 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 02 645 9000 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทร. 02 265 3000 หรือ 1357 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โทร. 02 169 9999 หรือสายด่วน Hotline 02 037 6099
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร. 02 264 3345 หรือ 1302 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โทร. 02 890 9999
ข้อ 3.1 ติดต่อ กรมธนารักษ์ โทร. 02 282 0818
ข้อ 3.2 – 3.3 ติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โทร. 1207 กด 5
ข้อ 3.4  ติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โทร. 02 515 3999 ต่อ 8202 หรือสายด่วน
คปภ. โทร. 1186
ข้อ 3.5 ติดต่อ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โทร. 02 016 2695
ข้อ 3.6 ติดต่อ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด โทร. 0 2055 5999 ต่อ 2266
ข้อ 3.7 ติดต่อ การยาสูบแห่งประเทศไทย โทร. 02 229 1000

อบต.ม่อนปิ่น ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีพ.ศ.2565 ภายใต้แนวคิด R:E:S:P:E:C:T

อบต.ม่อนปิ่น ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีพ.ศ.2565 ภายใต้แนวคิด R:E:S:P:E:C:T

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ร่วมกับภาคี
เครือข่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จึงกำหนดใช้แนวคิด " Re s-p e ct สร้างการยอมรับต่อความ
เท่าเทียม"
R : Relationship Skill: เสริมสร้างความเข้มแข็งของทักษะความสัมพันธ์
E : Empowerment of women: เพิ่มขีดความสามารถของเพศหญิงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
: Services ensured: บริการที่เป็นมิตรแก่สตรี เพื่อป้องกันการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
P : Poverty reduced. ส่งเสริมเศรษฐกิจ เพื่อลดสภาวะการพึ่งพิงจากเพศชาย
E : Environments made safe: สร้งสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมในชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
C : Child and adolescent abuse prevented: การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนเพื่อตัดวัฏจักรความรุนแรง
T : Tran formed attitudes, beliefs and norms: การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อและบรรทัดฐานซึ่งนำไปสู่การใช้ความรุนแรงต่อสตรี
โรคไข้เลือดออก
สาเหตุของโรค โรคไข้เลือดออกเกิดจากไวรัสเดงกี (Dengue Virus) ซึ่งมีอยู่ 4 สายพันธุ์ การติดเชื้อครั้งแรกมักจะมีอาการไม่รุนแรง แต่ถ้าติดเชื้อครั้งที่ 2 โดยเชื้อที่ต่างสายพันธุ์กับครั้งแรก อาการมักจะรุนแรงถึงขั้นเลือดออกหรือช็อคหรือเสียชีวิต โรคนี้พบมาก ในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี การติดต่อ โรคไข้เลือดออกติดต่อจากคนสู่คน โดยมียุงลาย (Aedes aegypti) เป็นพาหะที่สำคัญ ยุงตัวเมียจะกัดและดูดเลือดของผู้ป่วยซึ่งมีเชื้อไวรัสเดงกี เชื้อจะเข้าไปฟักตัวเพิ่มจำนวนในยุงและสามารถถ่ายทอดเชื้อให้คนที่ถูกมันกัดได้ ยุงลายเป็นยุงที่อาศัยอยู่ภายในบ้านและบริเวณบ้าน มักจะกัดเวลากลางวัน แหล่งเพาะพันธุ์ คือ น้ำใสที่ขังอยู่ตามภาชนะเก็บน้ำต่างๆ เช่น โอ่งน้ำ แจกันดอกไม้ ถ้วยรองขาตู้ จาน ชาม กระป๋อง หม้อ กระถาง ยางรถ เป็นต้น โดยทั่วไปโรคไข้เลือดออกจะพบมากในฤดูฝนเนื่องจากยุงลายมีการแพร่พันธุ์มากในฤดูฝน แต่ในเมืองใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพฯ อาจพบโรคนี้ได้ตลอดปี อาการ 1. ระยะไข้ (2-7 วัน) ผู้ป่วยจะมีไข้สูงเกือบตลอดเวลา เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง มักมีหน้าแดง และอาจมีผื่นหรือจุดเลือดออกตามลำตัว แขน ขา 2. ระยะช็อค ระยะนี้ไข้จะเริ่มลดลง ผู้ป่วยจะซึม เหงื่อออก มือเท้าเย็น ชีพจรเต้นเบาแต่เร็ว ปวดท้อง โดยเฉพาะบริเวณใต้ชายโครงขวา ปัสสาวะออกน้อย อาจมีเลือดออกง่าย เช่น มีเลือดกำเดาไหล อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระมีสีดำ ในรายที่รุนแรง จะมีความดันโลหิตต่ำ ช็อค และอาจถึงตายได้ ระยะนี้กินเวลา 24-48 ชั่วโมง ซึ่งผู้ป่วยแต่ละรายไม่จำเป็นต้องเป็นรุนแรงและเข้าสู่ภาวะช็อคทุกราย ในผู้ป่วยไข้เลือดออกที่อาการไม่รุนแรง เมื่อไข้ลดก็จะมีอาการดีขึ้น รับประทานอาหารได้ เข้าสู่ระยะฟื้นตัว 3. ระยะฟื้นตัว อาการต่างๆจะเริ่มดีขึ้น ผู้ป่วยรู้สึกอยากรับประทานอาหาร ความดันโลหิตสูงขึ้น ชีพจรเต้นแรงขึ้นและช้าลง ปัสสาวะมากขึ้น บางรายมีผื่นแดงและมีจุดเลือดออกเล็กๆ ตามลำตัว ข้อแนะนำการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ดังนี้ เช็ดตัวลดไข้ ให้ยาลดไข้ตามที่แพทย์สั่ง ได้แก่ ยาพาราเซตามอล ทุก 4-6 ชั่วโมง ถ้ามีไข้เกิน 3 วัน ควรมาพบแพทย์ ห้ามให้ยาลดไข้ที่มีส่วนผสมของแอสไพริน หรือ ibuprofen เพราะอาจทำให้เกิดเลือดออกในทางเดินอาหารได้ ดื่มน้ำมากๆ โดยแนะนำให้ดื่มน้ำผลไม้หรือน้ำเกลือแร่แทนน้ำเปล่า หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดทุกชนิด เพราะอาจระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร หลีกเลี่ยงอาหารที่มีสีแดงหรือดำ เพราะอาจทำให้สับสนกับภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารได้ ให้มาพบแพทย์ทันทีหากมีอาการต่อไปนี้​ อาเจียนมาก ไม่สามารถรับประทานอาหารและน้ำได้เพียงพอ ปวดท้องมาก มีเลือดออกรุนแรง เช่น ถ่ายดำ อาเจียนเป็นเลือด เอะอะโวยวาย มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง กระสับกระส่าย เหงื่อออก ตัวเย็น มือเท้าเย็น ไม่ปัสสาวะนานกว่า 6 ชั่วโมง ซึมลงไม่ค่อยรู้สึกตัว หอบเหนื่อย การรักษา เนื่องจากยังไม่มียาต้านเชื้อไวรัสที่มีฤทธิ์เฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสเดงกี การรักษาตามอาการจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดยให้ยาพาราเซทตามอลในช่วงที่มีไข้สูง ห้ามให้ยาแอสไพริน ถ้ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนให้ยาแก้คลื่นไส้และให้ดื่มน้ำเกลือแร่หรือน้ำผลไม้ครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง และคอยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้ป้องกันภาวะช็อคได้ ระยะที่เกิดช็อคส่วนใหญ่จะเกิดพร้อมๆกับช่วงที่ไข้ลดลง ผู้ปกครองควรทราบอาการก่อนที่จะช็อค คือ อาจมีอาการปวดท้อง ปัสสาวะน้อยลง มีอาการกระสับกระส่ายหรือซึมลง มือเท้าเย็นพร้อมๆกับไข้ลดลง หน้ามืด เป็นลมง่าย หากเป็นดังนี้ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที การป้องกัน ป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยนอนในมุ้งแม้ในเวลากลางวัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบ้าน รวมทั้งบริเวณรอบๆบ้าน ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำในภาชนะที่ขังน้ำทุก 7 วัน เช่น แจกัน กำจัดภาชนะแตกหักที่ขังน้ำ เช่น ยางรถเก่า กระถาง เลี้ยงปลากินลูกน้ำในอ่างบัวหรือแหล่งน้ำอื่นๆ ปิดฝาโอ่งหรือภาชนะอื่นๆให้มิดชิดหรือใส่ทรายเคมี กำจัดลูกน้ำในภาชนะที่เก็บน้ำไว้ใช้ใส่เกลือหรือน้ำส้มสายชูลงในจานรองขาตู้กับข้าวสัปดาห์ละครั้ง ใส่ทรายอะเบต 1% ลงในตุ่มน้ำและภาชนะกักเก็บน้ำในอัตราส่วน 10 กรัมต่อน้ำ 100 ลิตรควรเติมใหม่ทุก 2-3 เดือน น้ำที่ใส่ทรายอะเบตสามารถใช้ดื่มกินได้อย่างปลอดภัย
"บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ" 31 พ.ค.วันงดสูบบุหรี่โลก
บุหรี่เป็นต้นเหตุของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดอื่นๆ รวมถึงโรคเส้นเลือดสมอง ซึ่งรวมกันแล้วเป็นสาเหตุการเสียชีวิตระดับต้นๆ ของโลก โรคหัวใจและหลอดเลือดคร่าชีวิตประชากรโลกมากกว่าสาเหตุอื่นๆ การสูบบุหรี่ และการได้รับควันบุหรี่มือสองเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตร้อยละ 12 จากโรคหัวใจทั้งหมดการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญลำดับที่ 2 ของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด รองจากโรคความดันโลหิต โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ : ทำให้ตายเร็วที่สุดเพราะหัวใจวาย ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัว่ามีปัญหาเส้นเลือดหัวใจหรือไม่มีอาการเตือนมาก่อน ผู้ที่เสียชีวิตจากหัวใจวายก่อนอายุ 50 - 60 ปี ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ โรคเส้นเลือดสมองตีบตัน : ส่วนใหญ่เป็นกะทันหันและตายช้า จากอัมพาต ผู้ป่วยจะทรมาน และเป็นภาระต่อครอบครัว ทั้งในการดูแลและค่าใช้จ่าย คนไทยนับล้าน ยังไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่มือสอง ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง จากการสำรวจในคนที่อายุเกิน 15 ปี (54 ล้านคน) 1.เชื่อหรือไม่ว่า การสูบบุหรี่ทำให้หัวใจวายกะทันหันได้ เชื่อ = 41.8 ล้านคน ไม่เชื่อ = 12.2 ล้านคน 2.เชื่อหรือไม่ว่า การสูบบุหรี่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง เชื่อ = 43.9 ล้านคน ไม่เชื่อ = 10.1 ล้านคน 3.เชื่อหรือไม่ว่า การได้รับควันบุหรี่มือสองทำให้เกิดโรคหัวใจ เชื่อ = 35.5 ล้านคน ไม่เชื่อ = 18.5 ล้านคน
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน ????✍️ https://forms.gle/FUvkHvVagDcBqxV28 ✍️????
รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน
รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 - 2565 โดยจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย ที่กิโลกรัมละ 4 บาท กับราคาตลาดอ้างอิงให้แก่เกษตรกร ทุกวันที่ 15 และจะจ่ายเร็วขึ้น หากตรงกับวันหยุด ตลอดโครงการฯ จนถึงเดือนสิงหาคม 2565 จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรผู้ปลูก ปาล์มน้ำมัน รีบไปขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปี 2565 ที่สำนักงานเกษตร อำเภอหรือผ่านแอพพลิเคชั่น FARMBOOK เพื่อรับสิทธิเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนปาล์มน้ำมัน แล้วรอรับการแจ้งเตือนเงินเข้าผ่านแอพพลิเคชั่น A-Mobile ของ ธ.ก.ส. ได้เลย
ครบเครื่อง เรื่องภาษีป้าย
วีทัศน์ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับชำระภาษีป้าย ตอนที่ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 https://youtu.be/7u2SWYR4zyE ตอนที่ 2 อัตราภาษีป้าย https://youtu.be/w5kkNDTvGAA ตอนที่ 3 กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวกับภาษีป้าย https://youtu.be/GWP4gTWr7v8 ตอนที่ 4 ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าบ https://youtu.be/Oc3tYzk6TVw
ลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 - 2566
ขอเชิญชวน ผู้สูงที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2566 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506) ลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 และมกราคม 2565 - กันยายน 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
ของดีตำบลม่อนปิ่น
บริการออนไลน์

แจ้งเหตุรำคาญ
ใช้บริการ

ตรวจสอบสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ
ใช้บริการ

ตัดต้นไม้ จัดเก็บต้นไม้ใบไม้
ใช้บริการ

ขอน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
ใช้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์
ใช้บริการ

ร้องเรียนสิ่งรุกล้ำขวางทางสาธารณะ
ใช้บริการ

แจ้งถนน ไฟส่องสว่างชำรุด
ใช้บริการ

ร้องเรียนการทุจริต
ใช้บริการ

กระดานถามตอบ
ใช้บริการ