การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

NEW

รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รอบ 12 เดือน

NEW

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (ตค.64 - มีค.65)

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (ตค.64 - มีค.65)
NEW

รายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
NEW

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กำลังแสดง 10 ข้อมูล จาก 8 ข้อมูล — หน้า 1/1