ข่าวกิจการสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

NEW

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔
NEW

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
NEW

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
NEW

กำหนดจำนวนสมัยประชุม ระยะเวลา และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ และกำหนดวันเริ่มประชุม ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในการประชุมสมัยสามัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติกำหนดจำนวนสมัยประชุม ระยะเวลา และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ และกำหนดวันเริ่มประชุม ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้
กำลังแสดง 10 ข้อมูล จาก 24 ข้อมูล — หน้า 1/3