แผนป้องกันการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

NEW

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ราบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน

ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตําบลม่อนปิ่น

NEW

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

กำลังแสดง 10 ข้อมูล จาก 11 ข้อมูล — หน้า 1/2