คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

NEW

คู่มือการขอใช้สนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดทำคู่มือการขอใช้สนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬา ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการขอใช้สนามกีฬา และยืมอุปกรณ์กีฬา ให้แก่หน่วยงาน องค์กรกลุ่มชุมชน ชมรม ตัวแทนผู้น าชุมชน หรือประชาชาชนในพื้นที่ต าบลม่อนปิ่น เพื่อที่จะได้มีอุปกรณ์กีฬาใช้ในการฝึกซ้อม แข่งขันกีฬา และการออกกำลังกาย รวมถึงสามารถใช้สนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในการ จัดการแข่งขันกีฬา การฝึกซ้อม การฝึกสอน จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพื่อสาธารณประโยชน์ ส่งเสริม ความสามัคคี การออกกำลังกาย ผู้จัดทำหวังว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
NEW

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
NEW

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
กำลังแสดง 10 ข้อมูล จาก 27 ข้อมูล — หน้า 1/3