โครงการ อบต.ม่อนปิ่น พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566

นายบุญทา จันทรา นายกอบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย นายอธิป ภัทรบรรพต รองนายกฯ นายรังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร รองนายกฯ นายสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกฯ นายณัฏฐพล รินแก้ว ประธานสภา สมาชิกสภาฯ นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัด อบตฯ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ฝ่ายปกครองตำบลม่อนปิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่อนปิ่น / บ้านม่วงชุม และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ดำเนินโครงการ อบต.ม่อนปิ่น พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาประชาคมของหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น  โดยจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่่น (ประชาคมระดับตำบล) พิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 และพบปะประชาชนเพื่อรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน แลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไขปัญหาข้อเสนอแนะ  พร้อมทั้งให้บริการรับชำระภาษี รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รับปรึกษาปัญหาด้านสวัสดิการสังคม ระหว่างวันที่ 13 – 28 กุมภาพันธ์ 2566


เอกสารแนบ
รูปภาพ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ