ข่าวเด่น

กิจกรรมล่าสุด
24/11/2022

กิจกรรม Orange day รวมพลังยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

นายรังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร รองนายก อบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย นายณัฏฐพล รินแก้ว ประธานสภาฯ และคณะ ร่วมกิจกรรม Orange day รวมพลังยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล เพื่อรณรงค์ต่อต้านยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่หยั่งรากลึกในทุกสังคม ไม่ว่าจะด้วยค่านิยม กฎหมาย หรือแม้กระทั่งศาสนา ทั่วโลก โดย สมาคมสร้างเสริมเด็ก เยาวชน และครอบครัว ณ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

24/11/2022

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินการประชุมสภาฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เพื่อติดตามการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามแผนพัฒนาตำบลม่อนปิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น

24/11/2022

วันลอยกระทงประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ฝ่ายปกครอง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทหาร ตำรวจ โรงเรียน และหน่วยงานในพื้นที่ ดำเนินพิธีเปิดโครงการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี 2565 เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมีความสมัครสมานสามัคคี เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการในพื้นที่ ประชาชนในตำบลม่อนปิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้แสดงผลงานของนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักประเพณีอันดีงามของไทย โดยมี นายปรีชา ศิรินาม ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอฝาง เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2565 ในงานมีกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดนางนพมาศ ประกวดธิดาดอย การแข่งขันว่าวไฟลอดห่วง การแข่งขันพลุไฟดอก การแข่งขันปล่อยโคมลอย และการประกวดกระทงเล็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

24/11/2022

พิธีมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ตำบลสันทราย ตำบลม่อนปิ่น

นายบุญทา จันทรา นายกอบต.ม่อนปิ่น ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสันทรายและตำบลม่อนปิ่น จาก มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ โดย ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานกรรมการมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ณ วัดศรีบุญเรือง ต.สันทราย อ.ฝาง

ประกาศ อบต.ม่อนปิ่น
รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัคร

บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและ

การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้

อ่านต่อ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ 

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรฯ ได้ประมวลผลคะแนนสอบ

ตามหลักสูตรครบทุกภาคเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ดังมีรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้แนบท้ายประกาศนี้

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็น พนักงานจ้างฯ จำนวน ๘ ตำแหน่ง ๑๓ อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ดังบัญชีแนบท้าย ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จะดำเนินการทดสอบสมรรถนะที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงาน ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

อ่านต่อ
ปิดปรับปรุงสนามหญ้า สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

งดใช้สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ชั่วคราว

เพื่อปรับปรุงดูแลสนามกีฬาให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดแก่ผู้ที่มาใช้บริการได้ใช้สามารถใช้งาน

ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะปรับปรุงสนามกีฬาเสร็จเป็นที่เรียบร้อ

อ่านต่อ
ประกาศเปิดดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
ประกาศเปิดดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงให้เปิดดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๗ แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อน ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ครูผู้ดูแลเด็กจัดการเรียนการสอน เป็นไปตามมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยเคร่งครัด
อ่านต่อ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ
อ่านต่อ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ จำนวน ๘ ตำแหน่ง ๑๘ อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึง ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ บัดนี้ กำหนดเวลารับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ หากมีข้อสงสัยติดต่อ โทร 053 - 886366 (งานบริหารงานบุคคล)
อ่านต่อ
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ ในพื้นที่ อบต.ม่อนปิ่น
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ ในพื้นที่ อบต.ม่อนปิ่น แจ้งเบาะแส
อ่านต่อ
ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) เดือน มิถุนายน 2565
ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) เดือน มิถุนายน 2565
อ่านต่อ
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น ประจำปี 2564
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น ประจำปี 2564
อ่านต่อ
ดูเพิ่มเติม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงชุม หมู่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงชุม หมู่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 15 บ้านหนองไผ่(ห้วยนกกก)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 15 บ้านหนองไผ่(ห้วยนกกก)

อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 10 บ้านม่วงชุม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 10 บ้านม่วงชุม

อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 บ้านม่อนปิ่นเหนือ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 บ้านม่อนปิ่นเหนือ

อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฌาปนสถานเตาเดี่ยว หมู่ 5 บ้านลาน(หนองบัวคำ)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฌาปนสถานเตาเดี่ยว หมู่ 5 บ้านลาน(หนองบัวคำ)

อ่านต่อ
ดูเพิ่มเติม
ข่าวโอนย้ายข้าราชการ
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) สายงานผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) สายงานผู้บริหาร
อ่านต่อ
ดูเพิ่มเติม
สาระน่ารู้

อบต.ม่อนปิ่น ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีพ.ศ.2565 ภายใต้แนวคิด R:E:S:P:E:C:T

อบต.ม่อนปิ่น ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีพ.ศ.2565 ภายใต้แนวคิด R:E:S:P:E:C:T

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ร่วมกับภาคี
เครือข่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จึงกำหนดใช้แนวคิด " Re s-p e ct สร้างการยอมรับต่อความ
เท่าเทียม"
R : Relationship Skill: เสริมสร้างความเข้มแข็งของทักษะความสัมพันธ์
E : Empowerment of women: เพิ่มขีดความสามารถของเพศหญิงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
: Services ensured: บริการที่เป็นมิตรแก่สตรี เพื่อป้องกันการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
P : Poverty reduced. ส่งเสริมเศรษฐกิจ เพื่อลดสภาวะการพึ่งพิงจากเพศชาย
E : Environments made safe: สร้งสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมในชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
C : Child and adolescent abuse prevented: การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนเพื่อตัดวัฏจักรความรุนแรง
T : Tran formed attitudes, beliefs and norms: การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อและบรรทัดฐานซึ่งนำไปสู่การใช้ความรุนแรงต่อสตรี

โรคไข้เลือดออก

สาเหตุของโรค โรคไข้เลือดออกเกิดจากไวรัสเดงกี (Dengue Virus) ซึ่งมีอยู่ 4 สายพันธุ์ การติดเชื้อครั้งแรกมักจะมีอาการไม่รุนแรง แต่ถ้าติดเชื้อครั้งที่ 2 โดยเชื้อที่ต่างสายพันธุ์กับครั้งแรก อาการมักจะรุนแรงถึงขั้นเลือดออกหรือช็อคหรือเสียชีวิต โรคนี้พบมาก ในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี การติดต่อ โรคไข้เลือดออกติดต่อจากคนสู่คน โดยมียุงลาย (Aedes aegypti) เป็นพาหะที่สำคัญ ยุงตัวเมียจะกัดและดูดเลือดของผู้ป่วยซึ่งมีเชื้อไวรัสเดงกี เชื้อจะเข้าไปฟักตัวเพิ่มจำนวนในยุงและสามารถถ่ายทอดเชื้อให้คนที่ถูกมันกัดได้ ยุงลายเป็นยุงที่อาศัยอยู่ภายในบ้านและบริเวณบ้าน มักจะกัดเวลากลางวัน แหล่งเพาะพันธุ์ คือ น้ำใสที่ขังอยู่ตามภาชนะเก็บน้ำต่างๆ เช่น โอ่งน้ำ แจกันดอกไม้ ถ้วยรองขาตู้ จาน ชาม กระป๋อง หม้อ กระถาง ยางรถ เป็นต้น โดยทั่วไปโรคไข้เลือดออกจะพบมากในฤดูฝนเนื่องจากยุงลายมีการแพร่พันธุ์มากในฤดูฝน แต่ในเมืองใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพฯ อาจพบโรคนี้ได้ตลอดปี อาการ 1. ระยะไข้ (2-7 วัน) ผู้ป่วยจะมีไข้สูงเกือบตลอดเวลา เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง มักมีหน้าแดง และอาจมีผื่นหรือจุดเลือดออกตามลำตัว แขน ขา 2. ระยะช็อค ระยะนี้ไข้จะเริ่มลดลง ผู้ป่วยจะซึม เหงื่อออก มือเท้าเย็น ชีพจรเต้นเบาแต่เร็ว ปวดท้อง โดยเฉพาะบริเวณใต้ชายโครงขวา ปัสสาวะออกน้อย อาจมีเลือดออกง่าย เช่น มีเลือดกำเดาไหล อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระมีสีดำ ในรายที่รุนแรง จะมีความดันโลหิตต่ำ ช็อค และอาจถึงตายได้ ระยะนี้กินเวลา 24-48 ชั่วโมง ซึ่งผู้ป่วยแต่ละรายไม่จำเป็นต้องเป็นรุนแรงและเข้าสู่ภาวะช็อคทุกราย ในผู้ป่วยไข้เลือดออกที่อาการไม่รุนแรง เมื่อไข้ลดก็จะมีอาการดีขึ้น รับประทานอาหารได้ เข้าสู่ระยะฟื้นตัว 3. ระยะฟื้นตัว อาการต่างๆจะเริ่มดีขึ้น ผู้ป่วยรู้สึกอยากรับประทานอาหาร ความดันโลหิตสูงขึ้น ชีพจรเต้นแรงขึ้นและช้าลง ปัสสาวะมากขึ้น บางรายมีผื่นแดงและมีจุดเลือดออกเล็กๆ ตามลำตัว ข้อแนะนำการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ดังนี้ เช็ดตัวลดไข้ ให้ยาลดไข้ตามที่แพทย์สั่ง ได้แก่ ยาพาราเซตามอล ทุก 4-6 ชั่วโมง ถ้ามีไข้เกิน 3 วัน ควรมาพบแพทย์ ห้ามให้ยาลดไข้ที่มีส่วนผสมของแอสไพริน หรือ ibuprofen เพราะอาจทำให้เกิดเลือดออกในทางเดินอาหารได้ ดื่มน้ำมากๆ โดยแนะนำให้ดื่มน้ำผลไม้หรือน้ำเกลือแร่แทนน้ำเปล่า หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดทุกชนิด เพราะอาจระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร หลีกเลี่ยงอาหารที่มีสีแดงหรือดำ เพราะอาจทำให้สับสนกับภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารได้ ให้มาพบแพทย์ทันทีหากมีอาการต่อไปนี้​ อาเจียนมาก ไม่สามารถรับประทานอาหารและน้ำได้เพียงพอ ปวดท้องมาก มีเลือดออกรุนแรง เช่น ถ่ายดำ อาเจียนเป็นเลือด เอะอะโวยวาย มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง กระสับกระส่าย เหงื่อออก ตัวเย็น มือเท้าเย็น ไม่ปัสสาวะนานกว่า 6 ชั่วโมง ซึมลงไม่ค่อยรู้สึกตัว หอบเหนื่อย การรักษา เนื่องจากยังไม่มียาต้านเชื้อไวรัสที่มีฤทธิ์เฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสเดงกี การรักษาตามอาการจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดยให้ยาพาราเซทตามอลในช่วงที่มีไข้สูง ห้ามให้ยาแอสไพริน ถ้ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนให้ยาแก้คลื่นไส้และให้ดื่มน้ำเกลือแร่หรือน้ำผลไม้ครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง และคอยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้ป้องกันภาวะช็อคได้ ระยะที่เกิดช็อคส่วนใหญ่จะเกิดพร้อมๆกับช่วงที่ไข้ลดลง ผู้ปกครองควรทราบอาการก่อนที่จะช็อค คือ อาจมีอาการปวดท้อง ปัสสาวะน้อยลง มีอาการกระสับกระส่ายหรือซึมลง มือเท้าเย็นพร้อมๆกับไข้ลดลง หน้ามืด เป็นลมง่าย หากเป็นดังนี้ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที การป้องกัน ป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยนอนในมุ้งแม้ในเวลากลางวัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบ้าน รวมทั้งบริเวณรอบๆบ้าน ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำในภาชนะที่ขังน้ำทุก 7 วัน เช่น แจกัน กำจัดภาชนะแตกหักที่ขังน้ำ เช่น ยางรถเก่า กระถาง เลี้ยงปลากินลูกน้ำในอ่างบัวหรือแหล่งน้ำอื่นๆ ปิดฝาโอ่งหรือภาชนะอื่นๆให้มิดชิดหรือใส่ทรายเคมี กำจัดลูกน้ำในภาชนะที่เก็บน้ำไว้ใช้ใส่เกลือหรือน้ำส้มสายชูลงในจานรองขาตู้กับข้าวสัปดาห์ละครั้ง ใส่ทรายอะเบต 1% ลงในตุ่มน้ำและภาชนะกักเก็บน้ำในอัตราส่วน 10 กรัมต่อน้ำ 100 ลิตรควรเติมใหม่ทุก 2-3 เดือน น้ำที่ใส่ทรายอะเบตสามารถใช้ดื่มกินได้อย่างปลอดภัย

"บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ" 31 พ.ค.วันงดสูบบุหรี่โลก

บุหรี่เป็นต้นเหตุของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดอื่นๆ รวมถึงโรคเส้นเลือดสมอง ซึ่งรวมกันแล้วเป็นสาเหตุการเสียชีวิตระดับต้นๆ ของโลก โรคหัวใจและหลอดเลือดคร่าชีวิตประชากรโลกมากกว่าสาเหตุอื่นๆ การสูบบุหรี่ และการได้รับควันบุหรี่มือสองเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตร้อยละ 12 จากโรคหัวใจทั้งหมดการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญลำดับที่ 2 ของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด รองจากโรคความดันโลหิต โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ : ทำให้ตายเร็วที่สุดเพราะหัวใจวาย ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัว่ามีปัญหาเส้นเลือดหัวใจหรือไม่มีอาการเตือนมาก่อน ผู้ที่เสียชีวิตจากหัวใจวายก่อนอายุ 50 - 60 ปี ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ โรคเส้นเลือดสมองตีบตัน : ส่วนใหญ่เป็นกะทันหันและตายช้า จากอัมพาต ผู้ป่วยจะทรมาน และเป็นภาระต่อครอบครัว ทั้งในการดูแลและค่าใช้จ่าย คนไทยนับล้าน ยังไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่มือสอง ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง จากการสำรวจในคนที่อายุเกิน 15 ปี (54 ล้านคน) 1.เชื่อหรือไม่ว่า การสูบบุหรี่ทำให้หัวใจวายกะทันหันได้ เชื่อ = 41.8 ล้านคน ไม่เชื่อ = 12.2 ล้านคน 2.เชื่อหรือไม่ว่า การสูบบุหรี่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง เชื่อ = 43.9 ล้านคน ไม่เชื่อ = 10.1 ล้านคน 3.เชื่อหรือไม่ว่า การได้รับควันบุหรี่มือสองทำให้เกิดโรคหัวใจ เชื่อ = 35.5 ล้านคน ไม่เชื่อ = 18.5 ล้านคน

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน ????✍️ https://forms.gle/FUvkHvVagDcBqxV28 ✍️????
ของดีตำบลม่อนปิ่น
บริการออนไลน์

แจ้งเหตุรำคาญ
ใช้บริการ

ตรวจสอบสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ
ใช้บริการ

ตัดต้นไม้ จัดเก็บต้นไม้ใบไม้
ใช้บริการ

ขอน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
ใช้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์
ใช้บริการ

ร้องเรียนสิ่งรุกล้ำขวางทางสาธารณะ
ใช้บริการ

แจ้งถนน ไฟส่องสว่างชำรุด
ใช้บริการ

ร้องเรียนการทุจริต
ใช้บริการ

กระดานถามตอบ
ใช้บริการ