กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. นายบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยในการประชุมครั้งนี้ มีประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ดังต่อไปนี้ 1.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา 2.การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้มีการประกาศเจตนารมณ์เรื่อง ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นทุกคน “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในทุกระดับ 3. การปรับปรุง/ทบทวน/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหาร ส่วนตำบลม่อนปิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า องค์การบริหารส่วนตำบล ม่อนปิ่น ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกำกับดูแลองค์กรที่ดี และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 4. การกำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้จัดทำช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทางช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เอกสารแนบ
รูปภาพ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ