การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล ในเขตพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นร่วมกับ อำเภอฝาง เทศบาลตำบลสันทราย องค์การบริหารตำบลโป่งน้ำร้อน ดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาข้อเสนอแนะและหาแนวทางแก้ไขปัญหา คววมเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น เป็นไปตามเจตนารมณ์ รัฐธรรมนูญแห่งราชอณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผล การดำเนินงานให้ประชาชนทราบรวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อ ๑๗) เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ประกอบกับ โครงการที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ ๒ แห่งขึ้นไปได้ประโยชน์และได้ทำความตกลงกันไว้จะต้องดำเนิน การร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายในภาพรวมขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ ๒ แห่งขึ้นไป ในการประชุมประชาคมครั้งนี้เป็นการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมทุกระดับในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อปท.จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เทศบาลตำบลสันทราย องค์การบริหาร ตำบลโปงน้ำร้อน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหรจัดการลำน้ำมาวอำเภอฝาง ประชาชนในพื้นที่ทั้ง ๓ ตำบล ประชุมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทงการแก้ไขพัฒนาการใช้น้ำของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงทั้ง ๓ ตำบล ตลอดจนนำเสนอโครงการต่างๆ ในแก้ไขปัญหาและการ พัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และในการประชุมครั้งนี้มีการโดยมี นายปรีชา ศิรินาม ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอฝาง เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

เอกสารแนบ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ