อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินการประชุมประชาคม ระดับตำบลเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายบุญทา จันทรา นายก อบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย นายอธิป ภัทรบรรพต นายรังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร รองนายก อบต.ม่อนปิ่น นายสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกฯ นายณัฏฐพล รินแก้ว ประธานสภา อบต.ม่อนปิ่น สมาชิกสภา อบต.ม่อนปิ่น และบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชม/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ และพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้น้ำลำน้ำมาว ทั้ง ๓ ตำบล (ตำบลม่อนปิ่น, ตำบลโป่งน้ำร้อน, ตำบลสันทราย) โดยมี นายปรีชา ศิรินาม ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอฝาง เป็นประธาน ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วน ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ