ข่าวเด่น

กิจกรรมล่าสุด
13/09/2022

อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชนทำขนมไทยพื้นบ้านประยุกต์ ประจำปีงบประมาณ 2565

สภาเด็กและเยาวชนตำบลม่อนปิ่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่...

ประกาศ อบต.ม่อนปิ่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็น พนักงานจ้างฯ จำนวน ๘ ตำแหน่ง ๑๓ อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ดังบัญชีแนบท้าย ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จะดำเนินการทดสอบสมรรถนะที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงาน ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

อ่านต่อ
ปิดปรับปรุงสนามหญ้า สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

งดใช้สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ชั่วคราว

เพื่อปรับปรุงดูแลสนามกีฬาให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดแก่ผู้ที่มาใช้บริการได้ใช้สามารถใช้งาน

ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะปรับปรุงสนามกีฬาเสร็จเป็นที่เรียบร้อ

อ่านต่อ
ประกาศเปิดดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
ประกาศเปิดดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงให้เปิดดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๗ แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อน ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ครูผู้ดูแลเด็กจัดการเรียนการสอน เป็นไปตามมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยเคร่งครัด
อ่านต่อ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ
อ่านต่อ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ จำนวน ๘ ตำแหน่ง ๑๘ อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึง ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ บัดนี้ กำหนดเวลารับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ หากมีข้อสงสัยติดต่อ โทร 053 - 886366 (งานบริหารงานบุคคล)
อ่านต่อ
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ ในพื้นที่ อบต.ม่อนปิ่น
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ ในพื้นที่ อบต.ม่อนปิ่น แจ้งเบาะแส
อ่านต่อ
ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) เดือน มิถุนายน 2565
ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) เดือน มิถุนายน 2565
อ่านต่อ
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น ประจำปี 2564
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น ประจำปี 2564
อ่านต่อ
รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและ การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
อ่านต่อ
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕
อ่านต่อ
ดูเพิ่มเติม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอบด้ง หมู่ที่ 14

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอบด้ง หมู่ที่ 14

อ่านต่อ
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอบด้ง หมู่ที่ 14

เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอบด้ง หมู่ที่ 14

อ่านต่อ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนปิ่นใต้ หมู่ที่ 12

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนปิ่นใต้ หมู่ที่ 12

อ่านต่อ
เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนปิ่นใต้ หมู่ที่ 12

เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนปิ่นใต้ หมู่ที่ 12

อ่านต่อ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนปิ่นใต้ หมู่ที่ 12

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนปิ่นใต้ หมู่ที่ 12

อ่านต่อ
ดูเพิ่มเติม
ข่าวโอนย้ายข้าราชการ
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) สายงานผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) สายงานผู้บริหาร
อ่านต่อ
ดูเพิ่มเติม
สาระน่ารู้

โรคไข้เลือดออก

สาเหตุของโรค โรคไข้เลือดออกเกิดจากไวรัสเดงกี (Dengue Virus) ซึ่งมีอยู่ 4 สายพันธุ์ การติดเชื้อครั้งแรกมักจะมีอาการไม่รุนแรง แต่ถ้าติดเชื้อครั้งที่...

"บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ" 31 พ.ค.วันงดสูบบุหรี่โลก

บุหรี่เป็นต้นเหตุของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดอื่นๆ รวมถึงโรคเส้นเลือดสมอง ซึ่งรวมกันแล้วเป็นสาเหตุการเสียชีวิตระดับต้นๆ ของโลก โรคหัวใจและหลอดเลื...

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นปร...

รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน

รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 - 2565 โดยจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย...

ดูเพิ่มเติม
ของดีตำบลม่อนปิ่น
บริการออนไลน์

แจ้งเหตุรำคาญ
ใช้บริการ

ตรวจสอบสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ
ใช้บริการ

ตัดต้นไม้ จัดเก็บต้นไม้ใบไม้
ใช้บริการ

ขอน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
ใช้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์
ใช้บริการ

ร้องเรียนสิ่งรุกล้ำขวางทางสาธารณะ
ใช้บริการ

แจ้งถนน ไฟส่องสว่างชำรุด
ใช้บริการ

ร้องเรียนการทุจริต
ใช้บริการ

กระดานถามตอบ
ใช้บริการ